افتتاح موزه پلیس کرمان با رصد تاریخ 2700 ساله

افتتاح موزه پلیس کرمان با رصد تاریخ 2700 ساله
با حضور مسؤولان، موزه پلیس کرمان با رصد تاریخ 2700 ساله، شامل 20 هزار سند رسمی در حوزه نظم و امنیت استان افتتاح شد.

افتتاح موزه پلیس کرمان با رصد تاریخ 2700 ساله

با حضور مسؤولان، موزه پلیس کرمان با رصد تاریخ 2700 ساله، شامل 20 هزار سند رسمی در حوزه نظم و امنیت استان افتتاح شد.
افتتاح موزه پلیس کرمان با رصد تاریخ 2700 ساله

View more posts from this author