افزایش حضور زائران سرزمین‌نور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس

افزایش حضور زائران سرزمین‌نور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس
جانشین رئیس سازمان بسیج اردویی، راهیان‌نور و گردشگری بسیج گفت: در دهه پایانی اسفند و همچنین دهه اول ماه فروردین اردوهایی راهیان‌نور به مناطق عملیاتی گسترش پیدا کرد.

افزایش حضور زائران سرزمین‌نور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس

جانشین رئیس سازمان بسیج اردویی، راهیان‌نور و گردشگری بسیج گفت: در دهه پایانی اسفند و همچنین دهه اول ماه فروردین اردوهایی راهیان‌نور به مناطق عملیاتی گسترش پیدا کرد.
افزایش حضور زائران سرزمین‌نور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس

View more posts from this author