افزایش سودهای بانکی 15 هزار میلیارد تومان هزینه به اقتصاد تحمیل کرد

افزایش سودهای بانکی 15 هزار میلیارد تومان هزینه به اقتصاد تحمیل کرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل یک تصمیم غیرکارشناسی برای افزایش سودهای سپرده‌های بانکی 15 هزار میلیارد تومان هزینه به نظام اقتصادی کشور تحمیل شد.

افزایش سودهای بانکی 15 هزار میلیارد تومان هزینه به اقتصاد تحمیل کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل یک تصمیم غیرکارشناسی برای افزایش سودهای سپرده‌های بانکی 15 هزار میلیارد تومان هزینه به نظام اقتصادی کشور تحمیل شد.
افزایش سودهای بانکی 15 هزار میلیارد تومان هزینه به اقتصاد تحمیل کرد

View more posts from this author