افزایش مهاجرت به شهرها گریبان‌گیر جامعه شهری شده است/ موفقیت کشور در موضوع بازدارندگی نظامی

افزایش مهاجرت به شهرها گریبان‌گیر جامعه شهری شده است/ موفقیت کشور در موضوع بازدارندگی نظامی
معاون اجرایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: یکی از مشکلاتی که امروزه گریبان‌گیر جامعه شهری ما شده بحث مهاجرت از روستاها به شهرها است.

افزایش مهاجرت به شهرها گریبان‌گیر جامعه شهری شده است/ موفقیت کشور در موضوع بازدارندگی نظامی

معاون اجرایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: یکی از مشکلاتی که امروزه گریبان‌گیر جامعه شهری ما شده بحث مهاجرت از روستاها به شهرها است.
افزایش مهاجرت به شهرها گریبان‌گیر جامعه شهری شده است/ موفقیت کشور در موضوع بازدارندگی نظامی

View more posts from this author