افزایش پروازهای فرودگاه بجنورد در سال 95

افزایش پروازهای فرودگاه بجنورد در سال 95
مدیر فرودگاه بین‌المللی بجنورد گفت: افزایش پروازهای فرودگاه بجنورد در سال 95 در اولویت برنامه‌های این فرودگاه قرار دارد.

افزایش پروازهای فرودگاه بجنورد در سال 95

مدیر فرودگاه بین‌المللی بجنورد گفت: افزایش پروازهای فرودگاه بجنورد در سال 95 در اولویت برنامه‌های این فرودگاه قرار دارد.
افزایش پروازهای فرودگاه بجنورد در سال 95

فروش بک لینک

View more posts from this author