افزایش 10 برابری کشفیان در حوزه شیلات و ماهیان خاوریاری

افزایش 10 برابری کشفیان در حوزه شیلات و ماهیان خاوریاری
دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران با بیان اینکه کشفیان در حوزه شیلات و ماهیان غضروفی و خاوریار 10 برابر شده است، گفت: در برخی از اقلام کشفیات به 20 برابر رسیده و بیش از 100 دستگاه خودرو هم توقیف شده است.

افزایش 10 برابری کشفیان در حوزه شیلات و ماهیان خاوریاری

دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران با بیان اینکه کشفیان در حوزه شیلات و ماهیان غضروفی و خاوریار 10 برابر شده است، گفت: در برخی از اقلام کشفیات به 20 برابر رسیده و بیش از 100 دستگاه خودرو هم توقیف شده است.
افزایش 10 برابری کشفیان در حوزه شیلات و ماهیان خاوریاری

View more posts from this author