افزایش 128 درصدی واریزی به خزانه دولت از فروش مرزی منطقه کردستان

افزایش 128 درصدی واریزی به خزانه دولت از فروش مرزی منطقه کردستان
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از افزایش 128 درصدی واریزی به خزانه دولت از فروش مرزی منطقه کردستان خبر داد.

افزایش 128 درصدی واریزی به خزانه دولت از فروش مرزی منطقه کردستان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از افزایش 128 درصدی واریزی به خزانه دولت از فروش مرزی منطقه کردستان خبر داد.
افزایش 128 درصدی واریزی به خزانه دولت از فروش مرزی منطقه کردستان

View more posts from this author