افزایش 15 درصدی پرونده‌های کیفری در تیران

افزایش 15 درصدی پرونده‌های کیفری در تیران
دادستان شهر تیران گفت: در سال 94 حدود 10 الی 15 درصد افزایش ورودی در پرونده‌های کیفری در دادسرا را داشته‌ایم که بیشترین جرائم مربوط به سرقت، ضرب و جرح عمدی، تصادفات و حوادث ناشی از کار به عنوان صدمات غیرعمدی بوده است.

افزایش 15 درصدی پرونده‌های کیفری در تیران

دادستان شهر تیران گفت: در سال 94 حدود 10 الی 15 درصد افزایش ورودی در پرونده‌های کیفری در دادسرا را داشته‌ایم که بیشترین جرائم مربوط به سرقت، ضرب و جرح عمدی، تصادفات و حوادث ناشی از کار به عنوان صدمات غیرعمدی بوده است.
افزایش 15 درصدی پرونده‌های کیفری در تیران

مد روز

View more posts from this author