افزایش 24 درصدی کشفیات موادمخدر در استان زنجان

افزایش 24 درصدی کشفیات موادمخدر در استان زنجان
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با اشاره به اینکه از آغاز سال جاری 875 کیلوگرم موادمخدر در استان زنجان کشف شده است، گفت: کشفیات مواد مخدر در زنجان نسبت به سال قبل 24 درصد افزایش یافته است.

افزایش 24 درصدی کشفیات موادمخدر در استان زنجان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با اشاره به اینکه از آغاز سال جاری 875 کیلوگرم موادمخدر در استان زنجان کشف شده است، گفت: کشفیات مواد مخدر در زنجان نسبت به سال قبل 24 درصد افزایش یافته است.
افزایش 24 درصدی کشفیات موادمخدر در استان زنجان

View more posts from this author