افزایش 25 درصدی درآمد گمرکات خوزستان در سال 96

افزایش 25 درصدی درآمد گمرکات خوزستان در سال 96
مدیرکل گمرکات خوزستان گفت: از ابتدای سال تاکنون درآمد گمرکات خوزستان حدود 29 هزار و 191 میلیارد و 982 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه درسال گذشته 25 درصد افزایش دارد.

افزایش 25 درصدی درآمد گمرکات خوزستان در سال 96

مدیرکل گمرکات خوزستان گفت: از ابتدای سال تاکنون درآمد گمرکات خوزستان حدود 29 هزار و 191 میلیارد و 982 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه درسال گذشته 25 درصد افزایش دارد.
افزایش 25 درصدی درآمد گمرکات خوزستان در سال 96

View more posts from this author