افزایش 8 درصدی نزاع زنان در آذربایجان‌شرقی

افزایش 8 درصدی نزاع زنان در آذربایجان‌شرقی
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی از نزاع 35 هزار نفر در این استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: نزاع در بین زنان آذربایجان‌شرقی 8 درصد افزایش یافته است.

افزایش 8 درصدی نزاع زنان در آذربایجان‌شرقی

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی از نزاع 35 هزار نفر در این استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: نزاع در بین زنان آذربایجان‌شرقی 8 درصد افزایش یافته است.
افزایش 8 درصدی نزاع زنان در آذربایجان‌شرقی

View more posts from this author