اقامت 91 هزار مسافر نوروزی در گلستان در هفتمین روز بهار

اقامت 91 هزار مسافر نوروزی در گلستان در هفتمین روز بهار
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان گفت: در هفتمین روز بهار، بیش از 91 هزار مسافر و گردشگر در استان گلستان اقامت کردند.

اقامت 91 هزار مسافر نوروزی در گلستان در هفتمین روز بهار

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان گفت: در هفتمین روز بهار، بیش از 91 هزار مسافر و گردشگر در استان گلستان اقامت کردند.
اقامت 91 هزار مسافر نوروزی در گلستان در هفتمین روز بهار

View more posts from this author