اقتدار نظامی موجب شده دشمن از گزینه نظامی دم نزند

اقتدار نظامی موجب شده دشمن از گزینه نظامی دم نزند
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: اقتدار ما در عرصه‌های مختلف موجب شده که دشمن از گزینه نظامی صحبت نکند و به فضای مجازی دلخوش باشد.

اقتدار نظامی موجب شده دشمن از گزینه نظامی دم نزند

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: اقتدار ما در عرصه‌های مختلف موجب شده که دشمن از گزینه نظامی صحبت نکند و به فضای مجازی دلخوش باشد.
اقتدار نظامی موجب شده دشمن از گزینه نظامی دم نزند

View more posts from this author