اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد سرنوشت کشور تغییر می‌کرد/ دولت در این زمینه کار خاصی انجام نداد

اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد سرنوشت کشور تغییر می‌کرد/ دولت در این زمینه کار خاصی انجام نداد
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس گفت: اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد سرنوشت کشور تغییر می‌کرد.

اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد سرنوشت کشور تغییر می‌کرد/ دولت در این زمینه کار خاصی انجام نداد

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس گفت: اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد سرنوشت کشور تغییر می‌کرد.
اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد سرنوشت کشور تغییر می‌کرد/ دولت در این زمینه کار خاصی انجام نداد

View more posts from this author