اقدامات آمریکا علیه ایران در سازمان ملل با شکست مواجه شد

اقدامات آمریکا علیه ایران در سازمان ملل با شکست مواجه شد
امام جمعه ساری گفت: اقدامات آمریکا و انگلیس علیه ایران در سازمان ملل با وتوی قطعنامه ضدایرانی شکست خورد.

اقدامات آمریکا علیه ایران در سازمان ملل با شکست مواجه شد

امام جمعه ساری گفت: اقدامات آمریکا و انگلیس علیه ایران در سازمان ملل با وتوی قطعنامه ضدایرانی شکست خورد.
اقدامات آمریکا علیه ایران در سازمان ملل با شکست مواجه شد

View more posts from this author