اقدامات فرهنگی در حوزه مبارزه با قاچاق ضعیف است

اقدامات فرهنگی در حوزه مبارزه با قاچاق ضعیف است
معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان کارهای فرهنگی و آموزشی در حوزه مقابله با قاچاق کالا را امری ضروری دانست و گفت: در زمینه اقدامات فرهنگی و آموزشی ضعیف عمل کرده‌ایم.

اقدامات فرهنگی در حوزه مبارزه با قاچاق ضعیف است

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان کارهای فرهنگی و آموزشی در حوزه مقابله با قاچاق کالا را امری ضروری دانست و گفت: در زمینه اقدامات فرهنگی و آموزشی ضعیف عمل کرده‌ایم.
اقدامات فرهنگی در حوزه مبارزه با قاچاق ضعیف است

فروش بک لینک

استخدام

View more posts from this author