اقدامات مالی موسسات خیریه سراسر کشور شفاف‌سازی شود/ 4 درصد آذربایجان غربی‌ها تحت پوشش کمیته امداد هستند

اقدامات مالی موسسات خیریه سراسر کشور شفاف‌سازی شود/ 4 درصد آذربایجان غربی‌ها تحت پوشش کمیته امداد هستند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان‌غربی گفت: موسسات خیریه در کشور باید ساماندهی و اقدامات مالی آنها شفاف‌سازی شود.

اقدامات مالی موسسات خیریه سراسر کشور شفاف‌سازی شود/ 4 درصد آذربایجان غربی‌ها تحت پوشش کمیته امداد هستند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان‌غربی گفت: موسسات خیریه در کشور باید ساماندهی و اقدامات مالی آنها شفاف‌سازی شود.
اقدامات مالی موسسات خیریه سراسر کشور شفاف‌سازی شود/ 4 درصد آذربایجان غربی‌ها تحت پوشش کمیته امداد هستند

View more posts from this author