اقدامات مدیریت شهری شیراز بی‌نظیر است

اقدامات مدیریت شهری شیراز بی‌نظیر است
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: مجموعه اقداماتی که شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز انجام می‌دهند بی‌نظیر است و من به‌عنوان سند افتخار به این موضوع نگاه می‌کنم.

اقدامات مدیریت شهری شیراز بی‌نظیر است

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: مجموعه اقداماتی که شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز انجام می‌دهند بی‌نظیر است و من به‌عنوان سند افتخار به این موضوع نگاه می‌کنم.
اقدامات مدیریت شهری شیراز بی‌نظیر است

سایت استخدامی

کانون نماز

View more posts from this author