اقدامات مسؤولان قزوینی در خصوص مبارزه با مواد مخدر کافی نیست

اقدامات مسؤولان قزوینی در خصوص مبارزه با مواد مخدر کافی نیست
معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین با اشاره به اینکه آمارها در جامعه افزایش معضل اعتیاد را نشان می‌دهد، گفت: اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در خصوص مبارزه با مواد مخدر کافی نیست.

اقدامات مسؤولان قزوینی در خصوص مبارزه با مواد مخدر کافی نیست

معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین با اشاره به اینکه آمارها در جامعه افزایش معضل اعتیاد را نشان می‌دهد، گفت: اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در خصوص مبارزه با مواد مخدر کافی نیست.
اقدامات مسؤولان قزوینی در خصوص مبارزه با مواد مخدر کافی نیست

استخدام

View more posts from this author