البرز جزو استان‌های مهم اقتصادی کشور است

البرز جزو استان‌های مهم اقتصادی کشور است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استان البرز دارای ظرفیت‌های اقتصادی بسیار خوبی بوده و جزو استان‌های مهم اقتصادی کشور بشمار می‌آید.

البرز جزو استان‌های مهم اقتصادی کشور است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استان البرز دارای ظرفیت‌های اقتصادی بسیار خوبی بوده و جزو استان‌های مهم اقتصادی کشور بشمار می‌آید.
البرز جزو استان‌های مهم اقتصادی کشور است

مدلینگ

View more posts from this author