البرز دومین استان صادراتی کشور است

البرز دومین استان صادراتی کشور است
استاندار البرز گفت: البرز، دومین استان صادراتی کشور است و با توجه به ظرفیت صنایع تولیدی و صادراتی استان، رقم تسهیلات پرداختی بخش صادرات استان باید بیش از 10 میلیارد تومان فعلی باشد.

البرز دومین استان صادراتی کشور است

استاندار البرز گفت: البرز، دومین استان صادراتی کشور است و با توجه به ظرفیت صنایع تولیدی و صادراتی استان، رقم تسهیلات پرداختی بخش صادرات استان باید بیش از 10 میلیارد تومان فعلی باشد.
البرز دومین استان صادراتی کشور است

View more posts from this author