الحاد جهانی ساختار مقدس خانواده را نشانه رفته است

الحاد جهانی ساختار مقدس خانواده را نشانه رفته است
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه الحاد جهانی ساختار مقدس خانواده را نشانه رفته است، گفت: با بحث‌های مختلف تشکیل خانواده را می‌خواهند به حاشیه ببرند.

الحاد جهانی ساختار مقدس خانواده را نشانه رفته است

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه الحاد جهانی ساختار مقدس خانواده را نشانه رفته است، گفت: با بحث‌های مختلف تشکیل خانواده را می‌خواهند به حاشیه ببرند.
الحاد جهانی ساختار مقدس خانواده را نشانه رفته است

View more posts from this author