الحاق 6 فروند بالگرد پیشرفته در استان البرز

الحاق 6 فروند بالگرد پیشرفته در استان البرز
با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز 6 فروند بالگرد پیشرفته در استان البرز به شبکه درمانی کشور الحاق شد.

الحاق 6 فروند بالگرد پیشرفته در استان البرز

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز 6 فروند بالگرد پیشرفته در استان البرز به شبکه درمانی کشور الحاق شد.
الحاق 6 فروند بالگرد پیشرفته در استان البرز

View more posts from this author