امام علی(ع) بر شکل‌گیری امت اسلامی با استقلال در همه عرصه‌ها تاکید داشتند

امام علی(ع) بر شکل‌گیری امت اسلامی با استقلال در همه عرصه‌ها تاکید داشتند
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: امام علی(ع) معتقد هستند که شکل‌گیری امت واحده اسلامی بدون استقلال در همه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… امکان‌پذیر نیست.

امام علی(ع) بر شکل‌گیری امت اسلامی با استقلال در همه عرصه‌ها تاکید داشتند

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: امام علی(ع) معتقد هستند که شکل‌گیری امت واحده اسلامی بدون استقلال در همه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… امکان‌پذیر نیست.
امام علی(ع) بر شکل‌گیری امت اسلامی با استقلال در همه عرصه‌ها تاکید داشتند

View more posts from this author