امحای 3 تن برنج فاسد در شهرستان مبارکه

امحای 3 تن برنج فاسد در شهرستان مبارکه
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: 3150 کیلوگرم برنج غیرقابل مصرف کشف شده از فردی که درحال تغییر ظاهر برنج فاسد برای عرضه در بازار بود با حکم تعزیرات حکومتی شهرستان مبارکه با حضورنمایندگان دستگاه های نظارتی معدوم شد.

امحای 3 تن برنج فاسد در شهرستان مبارکه

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: 3150 کیلوگرم برنج غیرقابل مصرف کشف شده از فردی که درحال تغییر ظاهر برنج فاسد برای عرضه در بازار بود با حکم تعزیرات حکومتی شهرستان مبارکه با حضورنمایندگان دستگاه های نظارتی معدوم شد.
امحای 3 تن برنج فاسد در شهرستان مبارکه

View more posts from this author