امروز برخی به دنبال اصلاحات آمریکایی هستند/ نفاق بزرگترین تهدید انقلاب

امروز برخی به دنبال اصلاحات آمریکایی هستند/ نفاق بزرگترین تهدید انقلاب
وزیر سابق اطلاعات با اشاره به اینکه بنی‌صدر هم در زمان انقلاب رفراندوم و رأی یازده‌میلیونی را مطرح می‌کرد، گفت: امروز برخی به دنبال اصلاحات آمریکایی هستند.

امروز برخی به دنبال اصلاحات آمریکایی هستند/ نفاق بزرگترین تهدید انقلاب

وزیر سابق اطلاعات با اشاره به اینکه بنی‌صدر هم در زمان انقلاب رفراندوم و رأی یازده‌میلیونی را مطرح می‌کرد، گفت: امروز برخی به دنبال اصلاحات آمریکایی هستند.
امروز برخی به دنبال اصلاحات آمریکایی هستند/ نفاق بزرگترین تهدید انقلاب

View more posts from this author