امروز دیگر خبری از ابرقدرتی آمریکا نیست

امروز دیگر خبری از ابرقدرتی آمریکا نیست
نماینده سابق مردم تهران در مجلس گفت: امروز دیگر از ابرقدرتی آمریکا خبری نیست و به نوعی از ملت‌های مسلمان شکست خورده است.

امروز دیگر خبری از ابرقدرتی آمریکا نیست

نماینده سابق مردم تهران در مجلس گفت: امروز دیگر از ابرقدرتی آمریکا خبری نیست و به نوعی از ملت‌های مسلمان شکست خورده است.
امروز دیگر خبری از ابرقدرتی آمریکا نیست

View more posts from this author