امروز رابطه بین پلیس و مردم آمرانه نیست

امروز رابطه بین پلیس و مردم آمرانه نیست
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: امروز رابطه بین پلیس و مردم آمرانه نیست و نیروی خدمتگزار برای مردم و سرمایه‌ای گرانبها برای کشور محسوب می‌شود.

امروز رابطه بین پلیس و مردم آمرانه نیست

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: امروز رابطه بین پلیس و مردم آمرانه نیست و نیروی خدمتگزار برای مردم و سرمایه‌ای گرانبها برای کشور محسوب می‌شود.
امروز رابطه بین پلیس و مردم آمرانه نیست

View more posts from this author