امروز عزم جدی برای رفع مشکلات نیاز است/ معتقد نیستیم هیچ مشکلی نداریم

امروز عزم جدی برای رفع مشکلات نیاز است/ معتقد نیستیم هیچ مشکلی نداریم
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: امروز عزم جدی برای رفع مشکلات نیاز است و معتقد نیستیم هیچ مشکلی نداریم.

امروز عزم جدی برای رفع مشکلات نیاز است/ معتقد نیستیم هیچ مشکلی نداریم

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: امروز عزم جدی برای رفع مشکلات نیاز است و معتقد نیستیم هیچ مشکلی نداریم.
امروز عزم جدی برای رفع مشکلات نیاز است/ معتقد نیستیم هیچ مشکلی نداریم

View more posts from this author