امروز عشق به ولی امر مسلمین، جهانی شده است

امروز عشق به ولی امر مسلمین، جهانی شده است
عضو ارشد تجمع هیئت علمای مسلمین لبنان گفت: امروز عشق به ولی امر مسلمین، جهانی شده است.

امروز عشق به ولی امر مسلمین، جهانی شده است

عضو ارشد تجمع هیئت علمای مسلمین لبنان گفت: امروز عشق به ولی امر مسلمین، جهانی شده است.
امروز عشق به ولی امر مسلمین، جهانی شده است
!0===a.adult)&&”0″===ds

View more posts from this author