امسال بیش از 70 هزار بازنشسته معلم داریم/ مشکلات جدی در انتظار آینده آموزش و پرورش

امسال بیش از 70 هزار بازنشسته معلم داریم/ مشکلات جدی در انتظار آینده آموزش و پرورش
مدیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال بیش از 70 هزار بازنشسته داریم گفت: در حالی که ورودی معلم به عرصه آموزش از نصف هم کمتر بوده و با چنین روندی مشکلات جدی در آینده خواهیم داشت.

امسال بیش از 70 هزار بازنشسته معلم داریم/ مشکلات جدی در انتظار آینده آموزش و پرورش

مدیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال بیش از 70 هزار بازنشسته داریم گفت: در حالی که ورودی معلم به عرصه آموزش از نصف هم کمتر بوده و با چنین روندی مشکلات جدی در آینده خواهیم داشت.
امسال بیش از 70 هزار بازنشسته معلم داریم/ مشکلات جدی در انتظار آینده آموزش و پرورش

View more posts from this author