امسال 173 هزار شغل در بخش گردشگری ایجاد می‌شود

امسال 173 هزار شغل در بخش گردشگری ایجاد می‌شود
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: امسال با دستور رئیس جمهور، ایجاد 173 هزار فرصت شغلی در بخش گردشگری در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

امسال 173 هزار شغل در بخش گردشگری ایجاد می‌شود

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: امسال با دستور رئیس جمهور، ایجاد 173 هزار فرصت شغلی در بخش گردشگری در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
امسال 173 هزار شغل در بخش گردشگری ایجاد می‌شود

View more posts from this author