امنیت امروز ایران مدیون مدافعان حرم و شهدای دفاع مقدس است

امنیت امروز ایران مدیون مدافعان حرم و شهدای دفاع مقدس است
امام جمعه تبریز گفت: امنیت، عزت و اقتدار کشورمان را مدیون شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم هستیم.

امنیت امروز ایران مدیون مدافعان حرم و شهدای دفاع مقدس است

امام جمعه تبریز گفت: امنیت، عزت و اقتدار کشورمان را مدیون شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم هستیم.
امنیت امروز ایران مدیون مدافعان حرم و شهدای دفاع مقدس است

View more posts from this author