امنیت ایران در جهان حرف اول را می‌زند/ استقلال و تمامیت کشور نیاز به امنیت دارد

امنیت ایران در جهان حرف اول را می‌زند/ استقلال و تمامیت کشور نیاز به امنیت دارد
جانشین اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش گفت: ایران تنها کشوری است که از نظر امنیت حرف اول را در جهان می‌زند و نیروهای مسلح برای ایجاد این امنیت اهتمام و جدیت دارند.

امنیت ایران در جهان حرف اول را می‌زند/ استقلال و تمامیت کشور نیاز به امنیت دارد

جانشین اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش گفت: ایران تنها کشوری است که از نظر امنیت حرف اول را در جهان می‌زند و نیروهای مسلح برای ایجاد این امنیت اهتمام و جدیت دارند.
امنیت ایران در جهان حرف اول را می‌زند/ استقلال و تمامیت کشور نیاز به امنیت دارد

View more posts from this author