امنیت حاکم بر منطقه به برکت ایران اسلامی و تدابیر رهبری است/ هیچ کسی مانند شیعیان در دنیا منطقی نیستند

امنیت حاکم بر منطقه به برکت ایران اسلامی و تدابیر رهبری است/ هیچ کسی مانند شیعیان در دنیا منطقی نیستند
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: امنیتی که امروزه در منطقه حاکم شده است به برکت جمهوری اسلامی ایران و تدابیر مقام معظم رهبری است.

امنیت حاکم بر منطقه به برکت ایران اسلامی و تدابیر رهبری است/ هیچ کسی مانند شیعیان در دنیا منطقی نیستند

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: امنیتی که امروزه در منطقه حاکم شده است به برکت جمهوری اسلامی ایران و تدابیر مقام معظم رهبری است.
امنیت حاکم بر منطقه به برکت ایران اسلامی و تدابیر رهبری است/ هیچ کسی مانند شیعیان در دنیا منطقی نیستند

View more posts from this author