امنیت پایدار قزوین نتیجه تعامل پلیس و قوه قضاییه است

امنیت پایدار قزوین نتیجه تعامل پلیس و قوه قضاییه است
فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: مجموعه قوه قضائیه و پلیس با تعامل و هماهنگی، همپوشان اقدامات همدیگر بوده و باعث ایجاد امنیت پایدار در استان شده‌اند.

امنیت پایدار قزوین نتیجه تعامل پلیس و قوه قضاییه است

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: مجموعه قوه قضائیه و پلیس با تعامل و هماهنگی، همپوشان اقدامات همدیگر بوده و باعث ایجاد امنیت پایدار در استان شده‌اند.
امنیت پایدار قزوین نتیجه تعامل پلیس و قوه قضاییه است

اخبار کارگران

View more posts from this author