امنیت کامل در مناطق مرزی برقرار است

امنیت کامل در مناطق مرزی برقرار است
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: امنیت کامل در مناطق مرزی سراسر آذربایجان غربی هم اکنون برقرار بوده و مشکلی وجود ندارد.

امنیت کامل در مناطق مرزی برقرار است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: امنیت کامل در مناطق مرزی سراسر آذربایجان غربی هم اکنون برقرار بوده و مشکلی وجود ندارد.
امنیت کامل در مناطق مرزی برقرار است

View more posts from this author