اموال مسؤولان قبل و بعد از مسؤولیت حسابرسی شود/ اعاده اموال نامشروع مسؤولان مغفول مانده است

اموال مسؤولان قبل و بعد از مسؤولیت حسابرسی شود/ اعاده اموال نامشروع مسؤولان مغفول مانده است
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: اموال مسؤولان قبل و بعد از مسؤولیت باید حسابرسی و اگر نامشروع و غیرقانونی باشد، به بیت‌المال بازگردانده شود.

اموال مسؤولان قبل و بعد از مسؤولیت حسابرسی شود/ اعاده اموال نامشروع مسؤولان مغفول مانده است

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: اموال مسؤولان قبل و بعد از مسؤولیت باید حسابرسی و اگر نامشروع و غیرقانونی باشد، به بیت‌المال بازگردانده شود.
اموال مسؤولان قبل و بعد از مسؤولیت حسابرسی شود/ اعاده اموال نامشروع مسؤولان مغفول مانده است

View more posts from this author