امکان ادامه حضور در کنار لاشه هواپیما نیست

امکان ادامه حضور در کنار لاشه هواپیما نیست
مدیر روابط عمومی ارتش منطقه اصفهان گفت: در حال حاضر سرمای سختی وجود دارد و امکان ادامه عملیات و حضور کوهنوردان وجود ندارد و فعلاً دستور داده شده که همراه با اجسادی که کشف شده به پایین کوه بیایند.

امکان ادامه حضور در کنار لاشه هواپیما نیست

مدیر روابط عمومی ارتش منطقه اصفهان گفت: در حال حاضر سرمای سختی وجود دارد و امکان ادامه عملیات و حضور کوهنوردان وجود ندارد و فعلاً دستور داده شده که همراه با اجسادی که کشف شده به پایین کوه بیایند.
امکان ادامه حضور در کنار لاشه هواپیما نیست

View more posts from this author