امید به دشمن نقطه بن‌بست ماست/ اعتماد به نیروهای داخلی رمز رشد و تعالی کشور

امید به دشمن نقطه بن‌بست ماست/ اعتماد به نیروهای داخلی رمز رشد و تعالی کشور
معاون منابع انسانی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: امید به دشمن بن‌بست ماست و اگر روزی فکر کنیم که دشمن بایستی به ما آرامش و امنیت دهد، آنجا نقطه بن‌بست ما خواهد بود.

امید به دشمن نقطه بن‌بست ماست/ اعتماد به نیروهای داخلی رمز رشد و تعالی کشور

معاون منابع انسانی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: امید به دشمن بن‌بست ماست و اگر روزی فکر کنیم که دشمن بایستی به ما آرامش و امنیت دهد، آنجا نقطه بن‌بست ما خواهد بود.
امید به دشمن نقطه بن‌بست ماست/ اعتماد به نیروهای داخلی رمز رشد و تعالی کشور

View more posts from this author