انتخاب سفیر ایران در بلغارستان سهمیه یکی از افراد ذی‌نفوذ دولت است/ ممانعت قوه قضائیه از خروج سفیر پیشنهادی برای بلغارستان

انتخاب سفیر ایران در بلغارستان سهمیه یکی از افراد ذی‌نفوذ دولت است/ ممانعت قوه قضائیه از خروج سفیر پیشنهادی برای بلغارستان
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلغارستان گفت: با توجه به تعلل دو ساله وزارت خارجه در تعیین سفیر ایران در بلغارستان که سهم یکى از بستگان سهامدار بزرگ ذی نفوذ دولت است، ولى قوه قضاییه از خروج وی از کشور ممانعت مى‌کند.

انتخاب سفیر ایران در بلغارستان سهمیه یکی از افراد ذی‌نفوذ دولت است/ ممانعت قوه قضائیه از خروج سفیر پیشنهادی برای بلغارستان

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلغارستان گفت: با توجه به تعلل دو ساله وزارت خارجه در تعیین سفیر ایران در بلغارستان که سهم یکى از بستگان سهامدار بزرگ ذی نفوذ دولت است، ولى قوه قضاییه از خروج وی از کشور ممانعت مى‌کند.
انتخاب سفیر ایران در بلغارستان سهمیه یکی از افراد ذی‌نفوذ دولت است/ ممانعت قوه قضائیه از خروج سفیر پیشنهادی برای بلغارستان

View more posts from this author