انتخاب مدیران در کشور باید مسیر عادی را طی کند/ فعالیت هیچ کارخانه‌ای متوقف نمی‌شود

انتخاب مدیران در کشور باید مسیر عادی را طی کند/ فعالیت هیچ کارخانه‌ای متوقف نمی‌شود
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: نیاز است که انتخاب مدیران مسیر عادی خود را طی کند چراکه برخی با فشارها بر مدیران اعم از استاندار و فرماندار درصدد تحمیل مدیران مدنظر خود هستند.

انتخاب مدیران در کشور باید مسیر عادی را طی کند/ فعالیت هیچ کارخانه‌ای متوقف نمی‌شود

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: نیاز است که انتخاب مدیران مسیر عادی خود را طی کند چراکه برخی با فشارها بر مدیران اعم از استاندار و فرماندار درصدد تحمیل مدیران مدنظر خود هستند.
انتخاب مدیران در کشور باید مسیر عادی را طی کند/ فعالیت هیچ کارخانه‌ای متوقف نمی‌شود

View more posts from this author