انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه سپیدرود

انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه سپیدرود
در نخستین جلسه هیأت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود رشت پس از معرفی اعضای جدید هیأت مدیره باشگاه، مدیرعامل و رئیس جدید هیأت مدیره سپیدرود انتخاب شدند.

انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه سپیدرود

در نخستین جلسه هیأت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود رشت پس از معرفی اعضای جدید هیأت مدیره باشگاه، مدیرعامل و رئیس جدید هیأت مدیره سپیدرود انتخاب شدند.
انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه سپیدرود

View more posts from this author