انتخاب ملی‌پوش قمی برای اعزام به پاراتکواندو آزاد آفریقا

انتخاب ملی‌پوش قمی برای اعزام به پاراتکواندو آزاد آفریقا
رئیس هیأت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم گفت: تکواندوکار قم از سوی کادر فنی تیم ملی برای اعزام به رقابت‌های آزاد قهرمانی آفریقا انتخاب شده است.

انتخاب ملی‌پوش قمی برای اعزام به پاراتکواندو آزاد آفریقا

رئیس هیأت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم گفت: تکواندوکار قم از سوی کادر فنی تیم ملی برای اعزام به رقابت‌های آزاد قهرمانی آفریقا انتخاب شده است.
انتخاب ملی‌پوش قمی برای اعزام به پاراتکواندو آزاد آفریقا

View more posts from this author