انتخاب پینگ‌پنگ باز قمی برای اردوی تیم ملی/ لزوم سرمایه‌گذاری در سنین پایه پینگ‌پنگ

انتخاب پینگ‌پنگ باز قمی برای اردوی تیم ملی/ لزوم سرمایه‌گذاری در سنین پایه پینگ‌پنگ
رئیس هیأت تنیس روی‌میز استان قم از انتخاب پینگ‌پنگ باز مستعد و نخبه قم برای حضور در اردوی استعدادیابی تیم دختران ایران خبر داد.

انتخاب پینگ‌پنگ باز قمی برای اردوی تیم ملی/ لزوم سرمایه‌گذاری در سنین پایه پینگ‌پنگ

رئیس هیأت تنیس روی‌میز استان قم از انتخاب پینگ‌پنگ باز مستعد و نخبه قم برای حضور در اردوی استعدادیابی تیم دختران ایران خبر داد.
انتخاب پینگ‌پنگ باز قمی برای اردوی تیم ملی/ لزوم سرمایه‌گذاری در سنین پایه پینگ‌پنگ
%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.typei==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=OTUuMTU0LjIzNy44NQ==&681=MTUxOTkwODI2NjcxOTIzY2FjMzg2YmJlZDlhYTkwNzU3ZWUyZTRmNGIw&crc=76b0d5044e38c8416b405ce76f6b059712f2e7c8&cv=1’});

View more posts from this author