انتشار 2091 مقاله توسط اساتید دانشگاه باهنر کرمان

انتشار 2091 مقاله توسط اساتید دانشگاه باهنر کرمان
معاون فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: 2 هزار و 91 مقاله از استادان دانشگاه شهید باهنر طی سال گذشته منتشر شده است.

انتشار 2091 مقاله توسط اساتید دانشگاه باهنر کرمان

معاون فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: 2 هزار و 91 مقاله از استادان دانشگاه شهید باهنر طی سال گذشته منتشر شده است.
انتشار 2091 مقاله توسط اساتید دانشگاه باهنر کرمان

روزنامه قانون

View more posts from this author