انتصاب استاندار فتنه‌گر، موجب تنش می‌شود/ لزوم پرهیز رئیس‌جمهور از انتصاب مدیران ضعیف

انتصاب استاندار فتنه‌گر، موجب تنش می‌شود/ لزوم پرهیز رئیس‌جمهور از انتصاب مدیران ضعیف
امام جمعه سورشجان گفت: حضور فعال فتنه و گزینه سیاسی در چهارمحال و بختیاری برای تصدی استانداری، باعث ایجاد تنش و چالش در چهارمحال و بختیاری می‌شود.

انتصاب استاندار فتنه‌گر، موجب تنش می‌شود/ لزوم پرهیز رئیس‌جمهور از انتصاب مدیران ضعیف

امام جمعه سورشجان گفت: حضور فعال فتنه و گزینه سیاسی در چهارمحال و بختیاری برای تصدی استانداری، باعث ایجاد تنش و چالش در چهارمحال و بختیاری می‌شود.
انتصاب استاندار فتنه‌گر، موجب تنش می‌شود/ لزوم پرهیز رئیس‌جمهور از انتصاب مدیران ضعیف

View more posts from this author