انتصاب مدیران هلال احمر استان‌ها از بدنه این مجموعه است/ تقویت هلال احمر به نفع آحاد جامعه

انتصاب مدیران هلال احمر استان‌ها از بدنه این مجموعه است/ تقویت هلال احمر به نفع آحاد جامعه
دبیرکل جمعیت هلال‌ احمر با اشاره به تغییرات در بدنه مدیریتی هلال احمر استان‌ها گفت: انتصاب مدیران هلال احمر استانی از میان افراد درون بدنه این مجموعه است.

انتصاب مدیران هلال احمر استان‌ها از بدنه این مجموعه است/ تقویت هلال احمر به نفع آحاد جامعه

دبیرکل جمعیت هلال‌ احمر با اشاره به تغییرات در بدنه مدیریتی هلال احمر استان‌ها گفت: انتصاب مدیران هلال احمر استانی از میان افراد درون بدنه این مجموعه است.
انتصاب مدیران هلال احمر استان‌ها از بدنه این مجموعه است/ تقویت هلال احمر به نفع آحاد جامعه

View more posts from this author