انتصاب نقی هجرتی به‌عنوان مشاور عالی فدراسیون شطرنج

انتصاب نقی هجرتی به‌عنوان مشاور عالی فدراسیون شطرنج
رئیس هیات شطرنج استان خراسان شمالی به‌عنوان مشاور عالی فدراسیون شطرنج منصوب شد.

انتصاب نقی هجرتی به‌عنوان مشاور عالی فدراسیون شطرنج

رئیس هیات شطرنج استان خراسان شمالی به‌عنوان مشاور عالی فدراسیون شطرنج منصوب شد.
انتصاب نقی هجرتی به‌عنوان مشاور عالی فدراسیون شطرنج

آپدیت نود 32 به تاریخ امروز

wolrd press news

View more posts from this author