انتظار مترو برای اعتبارات دولتی بی‌فایده است/حرکت به سمت اعتبارات غیردولتی

انتظار مترو برای اعتبارات دولتی بی‌فایده است/حرکت به سمت اعتبارات غیردولتی
نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: این که ما بخواهیم منتظر بمانیم که با اعتبارات دولتی متروی شهری در شهرستان‌های مجاور راه‌اندازی شود، بی‌فایده است.

انتظار مترو برای اعتبارات دولتی بی‌فایده است/حرکت به سمت اعتبارات غیردولتی

نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: این که ما بخواهیم منتظر بمانیم که با اعتبارات دولتی متروی شهری در شهرستان‌های مجاور راه‌اندازی شود، بی‌فایده است.
انتظار مترو برای اعتبارات دولتی بی‌فایده است/حرکت به سمت اعتبارات غیردولتی

View more posts from this author